^Zpátky nahoru
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nástěnka

Vážení rodiče nově přijatých dětí,

Dovolte, abych Vás pozvala na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 26.6.2018 od 16,30 hod. na pracovišti Ve Smečkách 7.

Program:

 Prohlédnutí třídy Veverek

Seznámení s učitelkami

Provozní informace

Organizace roku

 

Těšíme se na shledání

                                                                                           Kolektiv MŠ Opletalova

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2018/2019

Zveřejněno v Praze dne 22.5.2018 na veřejnou vývěsku a www.msopletalova.cz

Mateřská škola Opletalova, Opletalova 925/14, Praha 1, jako příslušný správní orgán rozhodla prostřednictvím ředitelky školy podle ustanovení §34, §165 odst. 2 písmeno b), §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb, správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

Děti pod přiděleným registračním číslem jsou přijaté k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2018 do Mateřské školy Opletalova.

pořadí

Registrační číslo

přijato

 

pořadí

Registrační číslo

přijato

1

10052018001

ANO

 

13

10052018014

ANO

2

10052018002

ANO

 

14

10052018015

ANO

3

10052018003

ANO

 

15

10052018016

ANO

4

10052018004

ANO

 

16

10052018017

ANO

5

10052018005

ANO

 

17

10052018018

ANO

6

10052018006

ANO

 

18

10052018019

ANO

7

10052018007

ANO

 

19

10052018020

ANO

8

10052018008

ANO

 

20

10052018021

ANO

9

10052018009

ANO

 

21

10052018022

ANO

10

10052018010

ANO

 

22

10052018024

ANO

11

10052018011

ANO

 

 

 

 

12

10052018012

ANO

 

 

 

 

Usnesení o přerušení přijímacího řízení bylo vydáno pro děti s přiděleným registračním číslem:

Pořadí

Registrační číslo

Usnesení o přerušení přijímacího řízení

23

10052018013

Ano

24

10052018023

Ano

25

10052018025

Ano

Na veřejnou vývěsku vyvěšeno v termímu od 22.5.2018 do 22.6.2018

Mgr. Jitka Enderst Moravcová, ředitelka školy

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OPLETALOVA NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Místo konání: Opletalova925/14, Praha 1, 110 00

Dny zápisu:

1,  2.5. a 3.5. 2018 – od 13,000 hod do 17,00 hod. – v tyto dny se můžete  zapsat v MŠ jako zájemci o místo a vyzvednout si žádost o přijetí a evidenční list

2, 10.5. 2018 – od 13,00 hod. do 17,00 hod. – v tento den proběhne odevzdání a kontrola úplnosti vyplněných žádostí a evidenčních listů – nezbytně nutné je potvrzení pravidelného očkování podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., u dětí, které nemají povinné předškolní vzdělávání

 

Povinné předškolní vzdělávání

-       Podle § 34 a) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů má zákonný zástupce povinnost přihlásit dítě, které dovrší 5 let k 31.8.2018 k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti platí přednostní přijetí ve spádové mateřské škole (příslušném školském obvodu). Povinnost se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, na občany DU a jiné cizince s pobytem delším než  90 dnů a azylanty.

-       Tyto dětí nemusí mít splněnou povinnost pravidelného očkování

 

K zápisu je nezbytné doložit:

Rodný list dítěte, výpis z evidence obyvatel – pro děti s trvalým místem pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v MČ Praha 1, které jsou narozené od 1.9.2011 (OŠD) do 31.12.2015, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem ČR

 

Rámcová kritéria pro přijetí dítěte:

-       v případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (PV) v daném školním roce 2018/2019 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ Opletalova, je pořadí dětí určeno na základě těchto kritérií

-         1, přednostně se přijímají děti  k povinnému předškolnímu vzdělávání s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu,  ze školské spádové oblasti MČ Praha 1 (to jsou děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 a děti s OŠD),

-         2, se přijímají dětí, které dosáhnou nejméně 4. roku věku před začátkem školního roku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ze školské spádové oblasti MČ Praha 1 (to jsou děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014),

-         3, se se přijímají dětí, které dosáhnou nejméně 3. roku věku před začátkem školního roku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ze školské spádové oblasti MČ Praha 1 (to jsou děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015),

-         4, se přijímají děti, které dosáhnou 3. roku do 31.12.2018 s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ze školské spádové oblasti MČ Praha 1 (to jsou děti narozené od 1.9.2015 do 31.12.2015),

-         5, se přijímají děti s jiným místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, které jsou seřazené podle věku od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě

-         6, děti narozené od 1.1.2016 se do Mateřské školy Opletalova pro školní rok 2018/2019 nepřijímají 

-         K přijetí dítěte do speciální třídy, to znamená k přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení podle §16, odst. 9 Školského zákona

-         V případě písemného potvrzení orgánem sociálně-právní ochrany, že rodiče nebo zákonní zástupci mají nízký sociálně ekonomický status, který by mohl negativně ovlivnit vývoj posuzovaného dítěte, bude dítě přednostně k PV přijato.

Obecně závaznou vyhláškou je pro MŠ Opletalova spádovým obvodem MČ Praha 1.

 

 

 

 

 

To nejdůležitější k provozu ….. 

Mateřská škola v Opletalově ulici

- provoz od 7,00 do 17,00hod

- od 7,00 do 7,45 hod. se děti schází ve třídě Soviček

- od 16,30 do 17,00 hod. se rozchází ze třídy Dráčků

- příchody prosíme do 8,15 hod.

- své děti omlouvejte do 8,00 hod., pak již není možné odhlásit stravování na daný den – používejte mobilní čísla na jednotlivé třídy

- děti s povinným předškolním vzděláváním omlouvejte  SMS či emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

- po obědě je možné vyzvedávat děti od 12,15 hod. do 12,45 hod.

- po spaní se vyzvedává od 15,00 hod.

 

Mateřská škola Ve Smečkách 7

- provoz od 7,30 do 16,30 hod.

- své děti omlouvejte do 8,00 hod., pak již omluvy na daný   den nejsou možné

- příchody prosíme do 8,15 hod. !!!

- po obědě je možné vyzvedávat děti od 12,15 hod. do 12,45 hod.

- po odpočinku se vyzvedává od 15,00 hod.

 

Školní prázdniny a další významná data

       

        Školní rok 2017/2018 je zahájen 4.9.2017

        Státní svátek 28.9.2017 a 29.9.2017 – MŠ uzavřena

Podzimní prázdniny –26.10. – 27.10.2017

– spojený provoz – Sm. + Opl. v Opletalově ulici

17.11. – státní svátek – MŠ uzavřena

Vánoční prázdniny  -  23.12.2017 – 2.1.2018

MŠ uzavřena

Pololetní prázdniny -  2.2.2018 – běžný provoz MŠ

Jarní prázdniny       -   5.2. -11.2.2018

– spojený provoz – Sm. + Opl. v Opletalově ulici

Velikonoční prázdniny – 29.3.2018 – běžný provoz

-         30.3.2018 – státní svátek - MŠ uzavřena

1.5. a 8.5 2018 – státní svátky - MŠ uzavřena

 

        Školní rok 2017/2018 bude ukončen 29.6.2018

 

ČÍSLA ÚČTŮ

Účet Mateřské školy – školné

-         1935805319/0800

-         Platba 700 Kč za měsíc

Účet Školní jídelny – stravné

-         35 – 1935805319/0800

-     Platba 44 Kč/den

– formou pravidelných záloh 880 Kč/ měsíc

 

Prosíme rodiče, aby při provádění všech plateb uváděly Variabilní symbol svého dítěte a nezaměňovaly platby.

 

 

Děkujeme za spolupráci

 

Rozpočet příspěvkové organizace  MŠ Opletalova

 

Copyright © 2013. Mateřska škola Opletalova Rights Reserved.