^Zpátky nahoru
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

GDPR Směrnice

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola Opletalova,

je příspěvkovou organizací MČ Praha 1, která je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší

organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Mateřská škola Opletalova zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Mateřská škola Opletalova je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za

účelem:

1) zápis k předškolnímu vzdělávání,

2) zajištění předškolního vzdělávání.

Kontaktní adresa správce:

Mateřská škola Opletalova, Opletalova 925/14, Praha 1, 110 00, IČ: 63832909, telefon:

+420 224 212 297, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , ID datové schránky: bwu6f3v

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu

osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní

osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Jméno pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Zdeněk Novák

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mateřská škola Opletalova, Opletalova 925/14, Praha 1, 110 00, telefon: +420 224 212 297,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , ID datové schránky: bwu6f3v

 

Vaše nezbytné osobní údaje

jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností,

které se na školu vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi

školou a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na

základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a

jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a

jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož

základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či

oprávněných zájmů.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro

jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou

dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným

v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním

údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti

jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle

obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými

ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich