POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

dne 7.6.2023 na pracovišti Ve Smečkách

– od 17,00 hod.

Program:

1, základní informace o provozu na obou pracovištích

2, předání  telefonických kontaktů

3, informace o platbách

4, předání Variabilních symbolů

5, adaptační proces

6, co budou děti do školky potřebovat

7, předání rozhodnutí o přijetí

8, formuláře GDPR

Těšíme se na Vaši účast – kolektiv MŠ Opletalova

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2023/2024

Zveřejněno v Praze dne 24.5.2023  na veřejnou vývěsku a www.msopletalova.cz

Mateřská škola Opletalova, Opletalova 925/14, Praha 1, jako příslušný správní orgán rozhodla prostřednictvím ředitelky školy podle ustanovení §34, §165 odst. 2 písmeno b), §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb, správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2023 do Mateřské školy Opletalova.

pořadí

Registrační číslo

přijato

 

pořadí

Registrační číslo

přijato

1

2023005001

ANO

 

13

2023005014

ANO

2

2023005002

ANO

 

14

2023005017

ANO

3

2023005003

ANO

 

15

2023005018

ANO

4

2023005004

ANO

 

16

2023005021

ANO

5

2023005005

ANO

 

17

2023005022

ANO

6

2023005006

ANO

 

18

2023005023

ANO

7

2023005007

ANO

 

19

2023005024

ANO

8

2023005008

ANO

 

20

2023005025

ANO

9

2023005009

ANO

 

21

2023005026

ANO

10

2023005011

ANO

 

22

2023005027

ANO

11

2023005012

ANO

 

 

 

 

12

2023005013

ANO

 

 

 

 

 

Usnesení  O přerušení přijímacího řízení, nebo zastavení přijímacího řízení bylo vydáno pro děti s přiděleným registračním číslem:

Pořadí

Registrační číslo

rozhodnutí

14

2023 005 010

Zastavení správního řízení– zpětvzetí přihlášky

15

2023 005 015

Zastavení správního řízení– zpětvzetí přihlášky

16

2023 005 016

Zastavení správního řízení– zpětvzetí přihlášky

17

2023 005 019

Zastavení správního řízení– zpětvzetí přihlášky

18

2023 005 020

Zastavení správního řízení– zpětvzetí přihlášky

23

2023 005 028

Zastavení správního řízení– nedodání dokumentace

 

Výsledky přijímacího řízení pro speciální třídu zřízenou podle § 16, školského zákona

Registrační číslo

Přijato

S 2023 005 001

Ne

 

Na veřejnou vývěsku vyvěšeno v termínu od 24.5.2023 do 21.6. 2023

Mgr. Jitka Enderst Moravcová, ředitelka školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ Opletalova

29.3. 2023

– Vás zveme na den otevřených dveří: 

na pracovišti Ve Smečkách 7 – od 10,00 do 11,15 hod.

Do této třídy se přijímají nejmladší děti. Ve vnitrobloku se nalézá zahrádka a proto je tento prostor velmi hodný pro tuto věkovou kategorii.

29.3.2023

–  Vás zveme na den otevřených dveří:

na pracovišti Opletalově ulici č. 14 -  od 14,45 hod. do 16,30 hod.

Zde se nachází 3 třídy – dvě běžné třídy – pro mladší děti a pro předškoláky a 1 třída speciální – s kapacitou 8 dětí. Ze speciální třídy však nebude odcházet žádné dítě a z toho důvodu nebude možné do této třídy přijímat zájemce od 1.9.2023

 

 

Mateřská škola Opletalova

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

 • Při rozhodování o přijímání dětí bude Mateřská škola postupovat na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a podle ustanovení § 50zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • V souladu s § 34 školského zákona se  předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 let do 6 let
 • K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti zdravotně způsobilé, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním na základě § 50 zákona č.258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné.
 • Specifické vzdělávací potřeby dítěte musí být doloženy odborným posudkem příslušného SPC (PPP) podle druhu postižení dítěte pro přijetí do speciální třídy, podle § 16
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. jejich rodinní příslušníci
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občanu EU, ani jejich rodinní příslušníci, kteří musí doložit, že mají právo pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) déle než 90 dnů

Organizace zápisu pro školní rok 2023/2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Opletalova:

1) Řádný zápis proběhne ve dnech

-   2. května 2023 a 3. května 2023.od 13 – 17 hod.

2) Zvláštní zápis

-  1.6. 2023 od 10 – 14 hod.

      - v ředitelně školy v Opletalově ulici č. 14

      - určený pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, a kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR.

      - postup při zvláštním zápisu, včetně počtu volných míst a tiskopisů ke stažení bude zveřejněn na webových stránkách v sekci Mimořádný zápis UA dne 18.5.2023

Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2023 pěti let věku.

Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř let do 31.8.2023 a tří let do 31. 12. 2023 a to až do naplnění kapacity Mateřské školy s místem bydliště ve spádovém obvodu Praha 1.

Po shromáždění všech řádně vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně povinných příloh budou děti přijímány podle Kritérií pro přijetí vydaných ředitelkou školy Č.j.S/ 11/2023, s účinností od 1.5.2022, základním kritériem je datum narození (rok, měsíc, den) a trvalé bydliště dítěte.

Žádost o přijetí  a všechny ostatní dokumenty musí být škole doručeny s nejpozdějším datem podání 3.5.2023, kdy bude zahájeno správní řízení.  Na přihlášku podanou s pozdějším datem podání nebude brán zřetel.

 

Způsoby podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání

1, datovou schránkou - bwu6f3v

2, emailem s elektronickým podpisem   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3, poštou – vše do obálky s nápisem ZÁPIS – Mateřská škola Opletalova, Opletalova 925/14, Praha 1 – s datem podání nejpozději   3.5.2022

4, osobně  v ředitelně  školy v Opletalově ulici 14 – 2. a 3.5.2023 od 13,00 ho 17,00 Hod. – případně po   telefonické domluvě na tel. čísle +420 702 281 180 v předchozích dnech

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K zápisu je nezbytné doložit:

1, žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Opletalova

2, evidenční list s potvrzením od pediatra – kde je zaznamenáno, že je dítě způsobilé nastoupit do MŠ a zároveň je potvrzené očkování – ( pouze děti, které nenastupují do PPV)

3, doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU

4, písemné vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (pro třídu zřízenou podle § 16), v případě přijímání dítěte s OŠD

5, oznámení o individuální vzdělávání – v případě zájmu o tuto formu vzdělávání

6, v případě, že dítě nezastupuje zákonný zástupce, je důležité doložit oprávnění k zastupování dítěte

 

Ad 1, Získání přihlášky a evidenčního listu

a, vzdáleným přístupem jsou přihlášky a evidenční listy  ke stažení zde:

Do běžné třídy         Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Do speciální třídy     Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do speciální třídy

Evidenční list            Evidenční list

b, při Dni otevřených dveří –

pracoviště Ve Smečkách 7 – 29.3.2023 od 10  – 11,15 hod

pracoviště v Opletalově ulici 14 29.3.2023 od 14,45 – 16,30 hod.

c, osobním vyzvednutí při   - v Opletalova ulici  - 19.4.2023 – od 13 – 16,30                                     

Ad 2, Doložení řádného očkování dítěte

 • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

Ad 3, doložení rodného listu

          Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem, tzn. E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo do datové schránky: bwu6f3v – pouze v případě, kdy nebude žádost doručena do MŠ osobně – v případě osobního doručení žádosti ředitelka zkontroluje údaje na přihlášce a EL s údaji v rodném listu

 

Ad 4, Doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU na území ČR:

 • Cizinci mimo EU musí doložit doklad prokazující oprávnění pobytu dítěte na území ČR déle než 9O dnů, při osobním podání pořídí kopii ředitelka školy, při dálkovém přístupu je možné odeslat prostou kopii dálkovým způsobem,  e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ad 5, Dítě s odkladem školní docházky nebo speciálními vzdělávacími potřebami

 • Zákonný zástupce doručí rozhodnutí o OŠD ze ZŠ – v případě, že ještě nemá rozhodnutí ZŠ, bude prozatímně dostačovat doporučení z PPP
 • V případě přijímání do  třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona doloží zákonný zástupce doporučení pro dítě z SPC či PPP

Ad 6, individuální vzdělávání

 • Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V případě, že mají zákonní zástupci zájem o individuální vzdělávání je zapotřebí odevzdat:  Oznámení zahájení individuálního vzdělávaní

 

Další informace

 • Ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti MČ Praha 1:

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí, pro právo přednostního přijetí, ověří ředitelka školy na ÚMČ Praha 1, který vede evidenci obyvatel.  V případě, že v registru dítě nebude uvedeno, budete vyzvání o doložení dokladu do 5 dnů po odevzdání přihlášky.

 • Nahlédnutí do spisu

V souladu s § 36 odst. 3) zákona č. 500/2014 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů je Vám dána možnost vyjádřit se k  podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ Opletalova od školního roku 2022/2023.

Tato možnost je zákonným zástupcům  dána 17.5.2023 od 14,30 do 16,30 hod. v ředitelně v Opletalově ulici

Viz.:  informační list

 

 • Výsledky přijímacího řízení

Dne 24.5.2023 budou vyvěšeny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách www.msopletalova.cz  a na nástěnce MŠ.

24.5.2023 je možné vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí osobně od 13,00 do  16,30 hod. v ředitelně školy v Opletalově 14

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

- v případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (PV) v daném školním roce 2023/2024  překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ Opletalova

- předpokládaný počet přijímaných dětí je 16 dětí do běžných tříd a 0 dětí do speciální třídy

 

 • Stanovení kritérií pro přijetí do Mateřské školy Opletalova:

1, Dítě, které se přijímá k povinnému předškolnímu vzdělávání s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu MČ Praha 1. Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2023 pěti let k povinnému předškolnímu vzdělávání.

2, Předností přijetí dítěte, které dosáhne nejméně 4. roku věku před začátkem školního roku (do 31.8.2023) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ze školské  spádové oblasti MČ Praha 1, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší

3, Přednostní přijetí dítěte, které dosáhne nejméně 3. roku věku před začátkem školního roku (do 31.8.2023)  s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ze školské  spádové oblasti MČ Praha 1 , seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší

4, Přednostní přijetí dítěte, které dosáhne 3. roku do 31.12.2023 s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školské spádové oblasti MČ Praha 1, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší

5, se přijímají děti s jiným místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod mateřské školy, které jsou seřazené podle věku od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě

 • Obecně závaznou vyhláškou je pro MŠ Opletalova spádovým obvodem MČ Praha 1. Oprávněnost trvalého pobytu dítěte bude vycházet ze seznamu dětí z výpisu evidence obyvatel MČ Praha 1

 

V Praze dne 11.3.2023

 

 V případě ztráty zájmu o místo v  MŠ Opletalova, prosím zašlete vyplněné k rukám ředitelky školy vyplněné : Zpětvzetí žádosti

Děkujeme za spolupráci.

 

Školní prázdniny a další významná data

 

Školní rok 2021/2022 je zahájen ve středu 1.9.2021

Státní svátek – 28.9.2021 - MŠ UZAVŘENA

Státní svátek – 28.10.2021 - MŠ UZAVŘENA

Podzimní prázdniny – 27.10. a 29.10.2021

Vánoční prázdniny – 23.12. 2021 – 31.1.2021

Pololetní prázdniny -  4.2.2022 – běžný provoz

Jarní prázdniny Praha 1 – 7.3.-13.3.2022

Velikonoční prázdniny – 14.4.2022

Velikonoční státní svátky – 15.4. -18.4.2022 - MŠ UZAVŘENA

Provoz v MŠ Opletalova bude ve školním roce 2021/2022 ukončen 30.6.2022

Rychlý kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPLETALOVA

Opletalova 14, Praha 1, tel: 224212297

Ve Smečkách 7, Praha 1, tel: 702281179

Podporují nás

   

Karel Vydra

Copyright © 2023 www.msopletalova.cz. All rights reserved.
Všechna práva vyhrazena MŠ Opletalova

Přihlášení

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.